Menu
0

Deeper – stručný návod k sonaru CHIRP+

2. 11. 2022

Nabíjení a připojení

Nejprve odšroubujte vrchní kryt, abyste mohli zařízení otevřít – před otevřením vždy dbejte na to, aby zařízení bylo suché. Nyní připojte váš sonar Deeper k napájecímu zdroji s výstupem USB pomocí kabelu, který je součástí dodávky. Pro nabíjení používejte standardní nabíječku pro chytrý telefon nebo tablet, nebo připojte kabel k vašemu osobnímu počítači, napájecí zásuvce vašeho auta nebo výstupu USB jiného zařízení.

Když váš sonar Deeper CHIRP+ připojíte ke zdroji napájení, automaticky se zapne. V intervalech bude blikat oranžová kontrolka, čímž signalizuje, že zařízení se nabíjí. Stav baterie udává počet bliknutí.

 • Jedno bliknutí znamená, že nabíjení právě začalo, a že baterie je stále ještě vybitá.
 • Dvě bliknutí znamenají nabití na 25 %.
 • Tři bliknutí znamenají nabití na 50 %
 • Čtyři bliknutí znamenají nabití na 75 %
 • Zelená kontrolka znamená, že baterie je plně nabitá.
 • Modrá kontrolka signalizuje, že teplota je na nabíjení příliš nízká. Lithium-iontovou baterii nelze nabíjet za teplot nižších než 3 °C / 37,4 °F. Přemístěte váš sonar Deeper do prostředí s pokojovou teplotou a spusťte nabíjení.
 • Červená kontrolka znamená, že při nabíjení došlo k problému. V tomto případě nejprve vyzkoušejte jinou nabíječku a kabel. Dále ponechejte zařízení nabíjet se po delší dobu (déle než 1 hodinu). Jestliže kontrolka bude stále červená, obraťte se na oddělení podpory.

Jakmile bude vaše zařízení nabité, přišroubujte vrchní kryt zpět a zajistěte, aby byl těsně uzavřen tak aby slova „Water“ a „Proof“ (vodotěsnost) byla dokonale vyrovnána.

ⓘ Jestliže je váš sonar Deeper připojen ke kabelu nabíječky, nikdy jej nevkládejte do vody. To by mohlo zařízení poškodit a záruka se nebude na jakékoliv takové poškození vztahovat. Vždy před vložením vašeho sonaru Deeper do vody dbejte na to, aby vrchní kryt byl pevně uzavřen, a aby značky vodotěsnosti byly dokonale vyrovnány.
ⓘ Pamatujte na to, že se z vašeho telefonu nebo tabletu můžete vždy připojit pouze k jednomu sonaru Deeper. A jeden sonar Deeper může být vždy připojen pouze k jednomu telefonu nebo tabletu.

Párování s mobilním zařízením

Když sonar Deeper bude ve vodě nebo připojen ke zdroji napájení, automaticky se zapne. Když bude venku z vody nebo se nebude nabíjet, automaticky se vypne, aby se šetřila životnost baterie.
Abyste mohli sonar Deeper používat, musíte si z App Store nebo Google Play stáhnout aplikaci. Když aplikaci spustíte poprvé, zobrazí se vám registrační obrazovka. Všechny funkce, které aplikace může nabídnout, dostanou pouze registrovaní uživatelé.

Párování s mobilním zařízením Android:

 • Zkontrolujte, zda váš sonar Deeper je zapnutý (buď připojen ke zdroji napájení, nebo ve vodě).
 • Otevřete položku Settings (nastavení) ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu a zapněte Wi-Fi.
 • Najděte váš sonar Deeper v seznamu Wi-Fi zařízení a klikněte na něj, aby se provedlo spárování.
 • Když budete požádáni o heslo, zadejte 12345678
 • Vypněte funkci Smart Network Switch (chytrý přepínač sítě) (pokud je na vašem zařízení k dispozici).

Váš sonar Deeper CHIRP+ je nyní propojen s vaším mobilním zařízením – možná uvidíte zobrazení, že internet není k dispozici nebo něco podobného. Nedělejte si starosti, toto je normální. Jednoduše to znamená, že Wi-Fi připojení vašeho zařízení se nyní používá pro váš sonar Deeper a ne pro internet.

Párování vašeho sonaru Deeper CHIRP+ se zařízením iPhone nebo iPad
Jestliže používáte iPhone nebo iPad, postupujte podle následujících kroků:

 • Zkontrolujte, zda váš sonar Deeper je zapnutý (buď připojen ke zdroji napájení, nebo ve vodě).
 • Otevřete položku Settings (nastavení) na vašem mobilním zařízení, potom otevřete Mobile Data (mobilní data) a zkontrolujte, zda funkce Wi-Fi Assist je vypnutá. Toto je důležité, protože když tato funkce bude aktivní, spojení s vaším sonarem Deeper může být nestabilní.
 • Potom ve vašem mobilním zařízení otevřete položku Settings (nastavení), potom Wi-Fi a zapněte jej.
 • Vyhledejte váš sonar Deeper v seznamu dostupných sítí Wi-Fi a klikněte na něj, aby došlo ke spárování.
 • Když budete požádáni o heslo, zadejte 12345678
  Váš sonar Deeper CHIRP+ je nyní propojen s vaším zařízením iPhone nebo iPad – možná uvidíte zobrazení, že internet není k dispozici nebo něco podobného. Nedělejte si starosti, toto je normální. Jednoduše to znamená, že Wi-Fi připojení vašeho zařízení se nyní používá pro váš sonar Deeper a ne pro internet.

Váš sonar si můžete vyzkoušet doma, ale pravděpodobně neuvidíte ryby přesně.

Jestliže vložíte váš sonar Deeper CHIRP+ do nádrže s rybami, hrnce, kýblu, vany nebo podobného zásobníku doma, budete moci zařízení zapnout a spárovat jej s vaším mobilním zařízením. Avšak zařízení s největší pravděpodobností nedokáže snímat správně – pravděpodobně uvidíte prázdnou obrazovku a stavové hlášení: Too shallow or too deep (příliš mělká nebo příliš hluboká voda).

Jestliže váš sonar CHIRP+ je nastaven na úzký paprsek CHIRP (7°), možná dokonce na obrazovce uvidíte „zdánlivé“ ryby a další podivné hodnoty.
Toto je normální, sonar Deeper je určen ke snímání v širokých otevřených vodách, jako jsou řeky, jezera a moře. V malých, mělkých a uzavřených vodách se sonar snaží snímat, ale přijímá příliš mnoho zpětných odrazů sonaru ode dna a stěn vaší nádrže a nedokáže poskytovat přesné hodnoty. Přečtěte si více o tom, jak sonary fungují

Upevnění pro rybolov ze břehu

Pro nastavení pro rybolov ze břehu pomocí vašeho sonaru Deeper postupujte podle následujících kroků:

 • Zkontrolujte, zda vrchní kryt je těsně přišroubován se značkami Water Proof (vodotěsnost) dokonale vyrovnanými. Jestliže chcete přišroubovat vrchní kryt, otáčejte jím vlevo, dokud nedojde k jeho zapuštění, potom jím otočte vpravo, aby byl těsně přišroubován.
 • Vezměte upevňovací šroub a bezpečně jej přivažte k vašemu vlasci.
 • Nyní upevňovací šroub pevně zašroubujte do správného bodu upevnění. Jestliže rybaříte z mola nebo nábřeží, použijte prostřední bod upevnění. Jestliže chytáte ryby ze břehu, použijte spodní bod upevnění.

ⓘ Použijte pouze 1 upevňovací šroub – druhý šroub, který se dodává v krabici, je rezervní. Dbejte na to, abyste použili správný bod upevnění. Použití chybného bodu upevnění způsobí, že zařízení se ve vodě nakloní, což bude mít nepříznivý dopad na konektivitu a přesnost hodnot udávaných sonarem.

Před tím, než váš sonar Deeper vrhnete, je velmi důležité zajistit, aby byl správně upevněn k vašemu vlasci a prutu. Vždy, když váš sonar Deeper budete upevňovat, dávejte pozor, abyste jej upevnili správně a zkontrolujte tyto body:

 1. Prochází váš vlasec správně přes vrchní konec (poslední a nejmenší očko na vašem prutu)? Jestliže zde vlasec tvoří smyčku nebo uzel, může se při vržení přetrhnout, a vy můžete váš sonar ztratit.
 2. Používáte vlasec dobré kvality, který není opotřebovaný ani roztřepený?
 3. Je vlasec pevně přivázán k upevňovacímu šroubu na vašem sonaru Deeper? Toto je důležité, protože pokud váš sonar nebude bezpečně přivázán, může dojít k jeho ztrátě.

Vrhání a snímání

Vrhněte váš sonar Deeper CHIRP+ na místo, které chcete snímat (do vzdálenosti 100 m/330 stop) a naviňte jej zpět. Při pomalém navíjení zpět se na vašem chytrém telefonu nebo tabletu budou zobrazovat podvodní snímky.

ⓘ Když budete váš sonar Deeper vrhat a navíjet, udržujte váš chytrý telefon/tablet v poloze, ve které bude moci snadno přijímat signál z vašeho sonaru. Jestliže budete mít chytrý telefon/tablet na zemi nebo v kapse, spojení může být nestabilní. Doporučujeme používat upevnění chytrého telefonu Deeper pro pruty.

Pomocí modelu CHIRP+ můžete po vržení také vytvářet podvodní topografii. Postupujte podle následujících kroků:+

 • Zvolte režim Onshore GPS mode (rybolov ze břehu pomocí GPS) (setting (nastavení) > sonar mode (režim sonaru) > Onshore GPS).
 • Vrhněte na krátkou vzdálenost a vyčkejte, dokud se ikona satelitu nezmění z blikající oranžové (vyhledávání) na zelenou (spojení GPS navázáno).
 • Když je tato ikona zelená, vrhněte na místo, které chcete mapovat, a proveďte navinutí. Mapa v aplikaci Deeper App se vyplní barevně kódovanými daty hloubky.
 • Pro barymetrické mapování doporučujeme používat střední paprsek CHIRP nebo široký paprsek CHIRP. Úzký paprsek CHIRP může poskytovat nepřesné hodnoty, jestliže sonar Deeper bude ve vodě nestabilní – například když budou existovat vlny nebo vítr.

ⓘ Pamatujte na to, že zachycení vaší polohy může systému GPS určitou dobu trvat, obzvláště tehdy, když jste vaše zařízení po určitou dobu nepoužívali. Při provádění série vrhů je možné, že ikona satelitu se mezi jednotlivými vrhy změní ze zelené zpět na blikající oranžovou. Vyčkejte, dokud se ikona nezmění opět na zelenou. Červená ikona satelitu znamená, že je signál GPS nedostupný. To může být způsobeno povětrnostními podmínkami, okolní krajinou, konfigurací samotných satelitů nebo tím, že signálu z vašeho sonaru Deeper brání nějaká překážka.

Upevnění pro rybolov z kajaku, plovoucího kola nebo člunu

Pro nastavení pro rybolov ze člunu pomocí vašeho sonaru Deeper postupujte podle následujících kroků:

 • Zkontrolujte, zda vrchní kryt je těsně přišroubován se značkami Water Proof (vodotěsnost) dokonale vyrovnanými.
 • Vezměte vaše ohebné rameno Deeper nebo ohebné rameno 2.0 a umístěte na něj bezpečnostní pás.
 • Připevněte váš sonar Deeper k držáku s flexibilním ramenem:
  • Jestliže používáte ohebné rameno Deeper, přišroubujte váš sonar Deeper k držáku ohebného ramena pomocí horního bodu upevnění. Potom upevněte ohebné rameno k vaší lodi pomocí krabího upínače – aby byla zajištěna optimální bezpečnost, proveďte upnutí ke kruhovému předmětu.
  • Jestliže používáte ohebné rameno Deeper 2.0, nejprve umístěte plastový upínač ohebného ramena do spodního bodu upevnění vašeho sonaru Deeper, potom pevně dotáhněte šroub v prostředním bodě upevnění. Potom upevněte G-svorku k libovolné části vašeho plavidla o maximální tloušťce 70 mm/2,7“. 
 • Zajistěte bezpečnostní pás k vaší lodi.
 • Nastavte flexibilní sloupek tak, aby byl sonar Deeper do poloviny ponořený ve vodě.

ⓘ Při používání ohebného ramena nebo ohebného ramena 2.0 vždy upevněte bezpečnostní pás. Neponořujte váš sonar Deeper úplně – nebude moci vysílat signály Wi-Fi zpět do vašeho telefonu.

Trolling a snímání

Jakmile bude váš sonar Deeper nainstalován na vaší lodi, začněte pohyb vodou, aby bylo možné provádět snímání nebo vytváření podvodních topografických map. Použijte režim ze člunu v aplikaci Deeper App (Settings (nastavení) > Sonar Mode (režim sonaru) > Boat Mode (režim ze člunu)) pro zobrazení dělené obrazovky vašeho snímání a mapování. Doporučujeme limit rychlosti člunu do 5 km/hod (2,7 uzlu).
ⓘ Když budete s vaším sonarem Deeper provádět trolling, udržujte váš chytrý telefon/tablet v poloze, ve které bude moci snadno přijímat signál z vašeho sonaru. Jestliže budete mít chytrý telefon/tablet na podlaze vašeho člunu nebo v kapse, spojení může být nestabilní.

Rybolov na dírkách

Pro nastavení pro rybolov na dírkách pomocí vašeho sonaru Deeper postupujte podle následujících kroků:

 • Zkontrolujte, zda vrchní kryt je těsně přišroubován se značkami Water Proof (vodotěsnost) dokonale vyrovnanými.
 • Vyvrtejte díru v ledu a spusťte do ní sonar Deeper.
 • V aplikaci Deeper App aktivujte režim rybolovu na dírkách Ice Fishing Mode (Settings (nastavení) > Sonar Mode (režim sonaru) > Ice Fishing Mode)
 • Dbejte na to, aby váš sonar Deeper byl uprostřed díry v ledu tak, aby se odesílané hodnoty sonaru nezachycovaly o led.
 • Není třeba váš sonar Deeper upevňovat k vlasci, ale kvůli pohodlí nebo klidu mysli navíc můžete přidat upevňovací šroub k hornímu bodu upevnění a přivázat k němu vlasec, pokud budete chtít.
 • Každá díra v ledu, do které spustíte sonar Deeper, se automaticky označí na mapě.

ⓘ Když spustíte sonar Deeper do díry v ledu, udržujte chytrý telefon/tablet v poloze, ve které bude moci snadno přijímat signál ze sonaru. Jestliže budete mít chytrý telefon/tablet v kapse, spojení může být nestabilní. Aby umístění každé díry v ledu bylo na vaší mapě zaznamenáno přesně, dbejte na to, aby váš chytrý telefon byl při spouštění vašeho sonaru Deeper v blízkosti díry v ledu. Potom se budete moci vzdálit.